Skip to main content

Σεμινάριο – (αλλαγή ημερομηνίας) – Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2014 « Διοίκηση Έργων: η επιστήμη για το πώς κάνουμε πράγματα! Project Management: the science of getting things done! »

  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣήμερα εκτιμάται ότι το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ παράγεται από έργα με διαρκώς αυξανόμενη τάση. Παγκοσμίως, 51.000.00 άνθρωποι ασχολούνται με την Διοίκηση Έργων. Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών αγνοούν ή αδυνατούν να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης της Διοίκησης Έργων με συνέπεια το 75% των έργων να οδηγούνται σε αποτυχία. Αυτή η αδυναμία κατανόησης κοστίζει ετησίως πάνω από 10 τρις δολάρια σε επιχειρήσεις, κράτη και οργανισμούς. Το Σεμινάριο εισάγει με απολαυστικό τρόπο στις λογικές και στα πολλαπλά οφέλη της ορθής εφαρμογής της Διοίκησης Έργων, παρέχοντας τελικά έναν πρακτικό οδηγό βοηθείας σε ιδιώτες και οργανισμούς στην εκπλήρωση των μακροχρόνιων στόχων τους.

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι:

 • Να εισάγει καινοτόμες έννοιες, ιδέες και αντιλήψεις με σκοπό να εμφυσήσει την συνειδητοποίηση των συμμετεχόντων γύρω από την τέχνη της Διοίκησης Έργων
 • Μέσα από πρακτικά παραδείγματα να γνωρίσει εργαλεία και τεχνικές που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα στα έργα που διαχειρίζονται και θα κληθούν να διαχειριστούν στο μέλλον

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών όλων των βαθμίδων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα
 • Επιχειρηματίες και Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Όσους εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με την Διοίκηση Έργων
 • Όσους έχουν άγνοια για την Διοίκηση Έργων και επιθυμούν να γνωρίσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας της και τις βέλτιστες πρακτικές της
 
 
ΚΟΣΤΟΣ &ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΤΟΠΟΣ

20 € ( Μέλη του ΣΑΕΔ) – 40 € (μη μέλη) –   1 ημέρα – 8 ώρες (09:00 – 17:00) Για συμμετοχή: kiritsis@doukas.gr & info@studysmart.gr 

 

Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ  –  Ιnteractive audio visual

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΑ’ Μέρος – Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διοίκησης Έργων

 • Η έννοια του έργου (project) και η σχέση με τις λειτουργίες των οργανισμών (operations)
 • Ο τριπλός περιορισμός στην επιτυχία των έργων – πότε ένα έργο θεωρείται επιτυχημένο
 • Η επιστήμη της διοίκησης έργων (project management) και τα προβλήματα που επιλύει
 • Οι επτά διακριτοί λόγοι για τους οποίους πραγματοποιούνται έργα σε παγκόσμια κλίμακα
 • Οι κατηγορίες έργων (εσωτερικά, εξωτερικά, προγραμματισμένα, έκτακτα)
 • Γιατί αποτυγχάνει η μεγάλη πλειοψηφία των έργων παγκοσμίως
 • Τα πρότυπα (standards) και οι βέλτιστες πρακτικές (best practices) στην διοίκηση έργων
 • Οι λόγοι της καλπάζουσας ζήτησης πιστοποιημένων εργοδηγών (certified project managers)
 • Η άρρηκτη σχέση της διοίκησης έργων με το Program και το Portfolio Management
 • Έργα και προϊόντα (products) – το οξύμωρο σενάριο των αποτυχημένων έργων που γεννούν επιτυχημένα προϊόντα και το αντίθετο
 • Ο κύκλος ζωής έργου (project lifecycle) και οι διεργασίες διοίκησης έργου (project management processes): έναρξη, σχεδιασμός, υλοποίηση, έλεγχος και ολοκλήρωση
 • Το Γραφείο Διοίκησης Έργων (Project Management Office) και η προστιθέμενη αξία που προσδίδει σε έναν οργανισμό
 • Ο ρόλος του εργοδηγού και οι δεξιότητες που πρέπει να τον διακρίνουν
 • Η κρισιμότητα της ορθής διαχείρισης ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder management) και οι αρνητικές επιπτώσεις παράβλεψής των
 • Οι μέθοδοι αξιολόγησης και επιλογής των έργων (project selection methods)

 

Β’ Μέρος – Βέλτιστες Πρακτικές, Εργαλεία και Τεχνικές Αποτελεσματικής Διοίκησης Έργων

 • Διαχείριση ενοποίησης έργου (project integration management): η σπουδαιότητα ύπαρξης καταστατικού έργου (project charter), το σχέδιο διοίκησης έργου (project management plan) και η διεργασία διαχείρισης αλλαγών (change management process)
 • Διαχείριση φυσικού αντικειμένου έργου (project scope management): οι τεχνικές εκμαίευσης των απαιτήσεων (requirements), η ανάλυση, ιεράρχηση, ιχνηλασιμότητα και διαχείριση των απαιτήσεων, η αναγκαιότητα δημιουργίας της ιεραρχικής δομής εργασιών (work breakdown structure) και η βάση αναφοράς φυσικού αντικειμένου (scope baseline)
 • Διαχείριση χρόνου έργου (project time management): ο ορισμός και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων (activities), η εκτίμηση των αναγκαίων πόρων και της διάρκειας των δραστηριοτήτων, η μέθοδος της κρίσιμης διαδρομής (critical path method), η δημιουργία χρονοδιαγράμματος (schedule), οι μέθοδοι συμπίεσης του χρονοδιαγράμματος (schedule compression) και η βάση αναφοράς χρονοδιαγράμματος (schedule baseline)
 • Διαχείριση κόστους έργου (project cost management): οι τρόποι εκτίμησης του κόστους ανά δραστηριότητα, ο καθορισμός του προϋπολογισμού (budget), τα εργαλεία στην διαχείριση της δεδουλευμένης αξίας (earned value management) και η βάση αναφοράς κόστους (cost baseline)
 • Διαχείριση ποιότητας έργου (project quality management): ο προσδιορισμός της «ποιότητας» των παραδοτέων (deliverables) και της διαχείρισης έργου, τα εργαλεία της διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) και του ποιοτικού ελέγχου (quality control)
 • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων έργου (project human resources management): οι ρόλοι της ομάδας διοίκησης έργου (project management team), του χορηγού (sponsor), των διευθυντών προγράμματος και χαρτοφυλακίου (program and portfolio managers) και των διευθυντών κατά λειτουργία (functional managers), οι τρόποι σύνθεσης, ανάπτυξης και διαχείρισης της ομάδας έργου (project team) και η ανυπολόγιστη αξία των soft skills
 • Διαχείριση επικοινωνίας έργου και ενδιαφερόμενων μερών (project communication and stakeholder management): τρόποι και μέθοδοι επικοινωνίας στο περιβάλλον του έργου, τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας, ανεύρεση και διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών
 • Διαχείριση αβέβαιων γεγονότων έργου (project risk management): η ανεύρεση, καταγραφή, ανάλυση και ιεράρχηση των αβέβαιων γεγονότων και οι στρατηγικές αντίδρασης στα αβέβαια γεγονότα (risk response strategies)
 • Διαχείριση προμηθειών έργου (project procurement management): πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών τύπων συμβάσεων, τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης διαγωνιστικής διαδικασίας και επιλογής αναδόχου
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  Γιώργος Φειδογιάννης:

Ο κ. Γιώργος Φειδογιάννης είναι ειδικός σύμβουλος και Trainer της StudySmart με πείρα στον τομέα της εκπαίδευσης και του Project Management. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ είναι κάτοχος των διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών τίτλων PMP® και Prince2® στην Διοίκηση και Διαχείριση Έργων. Έχει εργαστεί και διακριθεί σε ελληνικούς πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών (ΝΗΡΕΥΣ, ΤΙΤΑΝ) ως Financial Analyst, Business Analyst και Project Manager καθώς και σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών Διαχείρισης και Διοίκησης Έργων ως Project Manager, Project Management Consultant και Project Management Instructor.

Τα τελευταία 8 έτη έχει διαχειριστεί επιτυχώς σημαντικά έργα σχεδιασμού και υλοποίησης Συστημάτων Οικονομικής και Διοικητικής Πληροφόρησης (Management Information Systems & Business Intelligence Systems), Διαχείρισης & Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών (Business Process Management & Reengineering) και σύστασης και λειτουργίας Γραφείων Διοίκησης Έργων (Project Management Office). Διαθέτει σημαντική διδακτική εμπειρία στην Διαχείριση και Διοίκηση Έργων ως εισηγητής σεμιναρίων και workshops στο Project Management και ειδικών προγραμμάτων που οδηγούν στην επαγγελματική πιστοποίηση PMP®.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΧορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον ΣΑΕΔ